EDICTE sobre aprovació de les bases de la convocatòria de caporal de la Policia Local mitjançant promoció interna

Ajuntament de Deltebre

Tornar a Notícies

La Junta de Govern Local en la seva sessió ordinària de data 25 de novembre de 2020 aprovà les bases per a la provisió d'una plaça de caporal de la Policia Local per concurs oposició promoció interna vacant a la plantilla orgànica aprovada pel ple d'aquest Ajuntament en la seva sessió de data 20 de novembre de 2019, i havent aprovat la Junta de Govern Local, en la mateixa sessió de data 25 de novembre de 2020, l'oferta d'ocupació pública fent figurar aquest lloc de treball dintre del grup “C2” de l'article 76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, s'exposen al públic a efectes de la presentació d'instàncies, durant el termini de vint dies naturals, a partir de la publicació de les mateixes en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

LLegeix les Bases clicant sobre el títol en blau.

BASES DE CONCURS OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA D'UNA PLAÇA DE CAPORAL DE POLICIA LOCAL