CURS DE COMPTABILITAT BÀSICA

Inicio: lunes, 3 de febrero de 2020

Volver a Cursos

Nom


CURS DE COMPTABILITAT BÀSICA

Codi


Objectiu


Iniciació a la comptabilitat

Data d'Inici i Finalització


De 03/02/2020 a 27/03/2020

Duració


50 hores presencials

Organitza


AULA 2000 C/ Cristòfol Despuig, 42, 43500 TORTOSA

Contingut


HORARI: dilluns, dimecres i divendres de 19.00 h a 21.30 h

INSCRIPCIONS O INFORMACIÓ: Aula 2000, C/ Cristòfol Despuig, 42, 43500 TORTOSA / TEL. 977449012 / aula2000@aula2000.cat

TEMARI: El Patrimoni - El balanç de situació, Informació sobre la gestió - Relació entre balanç de situació i compte de pèrdues i guanys - El procés comptable - Els comptes i el Pla general de comptabilitat - Els llibres comptables - Diari - Teoria del Càrrec i l'Abonament - Tractament comptable de les existències - La problemàtica dels preus de cost i de vendes - Les operacions de compres i vendes - La periodificació d'existències - El concepte de consum Tractament comptable de l'IVA - L'IVA com a impost sobre el consum final - Definició de l'IVA - Meritament de l'IVA - Comptabilitatzació de l'IVA - Amortitzacions Concepte i necessitat de l'amortització - Comptabilització de les amortitzacions - Regulació fiscal de les amortitzacions.